Khóa chuyên ngữ

– Sĩ số 5 học sinh

– Luyện các đề thi chuyên, đề lớp chọn, đề nâng cao, đề học sinh giỏi, đề Olympic…

– Luyện các kỹ năng làm đề thi hiệu quả

– Luyện các cấu trúc hay dùng trong các đề thi