Khóa ngữ pháp chuyên đề

– Hệ thống toàn bộ ngữ pháp Tiếng Anh theo chuyên đề bài bản và chuyên sâu ( như chuyên ngữ)

– Mở rộng khối lượng lớn từ vựng

– Ứng dụng thực tế thông qua kỹ năng dịch

– Phát huy khả năng linh hoạt và tư duy logic thông qua ứng dụng thực tế

– Ôn luyện các dạng bài tập nâng cao theo chuyên đề